02-308-466602-308-4666

การสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ผู้สั่งซื้อและผู้รับสินค้า จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ในอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ (ตามพระราชบัญญติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29)
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่สามารถรับสินค้าได้ในวันต่อไปนี้
  • วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552)
  • ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2541 มาตรา 112)
 • เวลาในรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • กรณีรับสินค้าที่สาขา : สามารถรับสินค้าได้เวลา 11:00-14:00 น., 17:00-20:00 น.
  • กรณีบริการจัดส่งสินค้าถึงที่บ้าน : สามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 16:00-20:00 น.

  หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณ 10 ลิตรขึ้นไป นอกจากเวลาที่กำหนด ข้างต้น

 • สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่สาขาไม่มีสต็อกสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามจำนวนที่ท่านระบุในรายการสั่งซื้อ บริษัทจะไม่นำเสนอสินค้าทดแทน(สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด หรือประเภทอื่น ๆ) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมากจากการยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่านทั้งสิ้น